III ETAP EDUKACYJNY:

GIMNAZJUM
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia
 • wprowadzenie ucznia w świat kultury i sztuki,
 • rozwijanie umiejętności społecznych ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałania w grupie rówieśniczej,
 • integrowanie różnych zakresów doświadczeń kulturowych,
 • pogłębianie i umacnianie postaw patriotyzmu,
 • rozwiązywanie problemów i pokonywanie trudności okresu dojrzewania,
 • tworzenie klimatu dla koleżeństwa i przyjaźni i szacunku dla człowieka,
 • pomoc poszukiwaniu odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne,
 • pomoc w rozpoznaniu własnych praw i obowiązków,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
 • wspieranie samorządności uczniowskiej,
 • pomoc w świadomym kształtowaniu orientacji i kariery zawodowej,
 • rozwijanie w uczniach postaw ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur,
 • motywowanie do przestrzegania zasad higieny osobistej i podejmowania odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych,
 • uwrażliwienie uczniów na zagrożenia wychowawcze związane z niewłaściwym korzystaniem z komputerów i ich oprogramowania (np. z gier, internetu),
 • kształtowanie umiejętności, radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych, uczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Dodatkowe informacje