REKRUTACJA 2019/2020

REKRUTACJA W ZESPOLE SZKÓŁ
IM. JANA PAWŁA II W RAWICZU
ODBYWA SIĘ PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY.

 

Oferujemy kształcenie na wszystkich etapach edukacji.

Specjalizujemy się w kształceniu dzieci i młodzieży posiadających
orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
oraz skierowanie z Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Rawiczu

Zespół realizuje nauczanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w:

SZKOLE PODSTAWOWEJ dla dzieci i młodzieży:
 a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
c) autystycznych,
d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi; 

SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA dla młodzieży:
a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi; 

SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY dla młodzieży:
a) niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W ZESPOŁACH REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH
dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

OFERTA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

OGÓLNOPLSKIE ZASADY REKRUTACJI 

Dodatkowe informacje