Artykuły

OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE I

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA PAWŁA II W RAWICZU
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko urzędnicze
REFERENTA I

w wymiarze pół etatu
w ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA PAWŁA II W RAWICZU

 

1. Wymagania niezbędne:

1)   obywatelstwo polskie lub spełnianie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

2)   wykształcenie średnie,

3)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)   nieposzlakowana opinia,

5)   brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

1)   umiejętność obsługi pakietu MS Office,

2)   znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem spraw osobowych pracowników oświatowych,

3)   znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa (zagadnień 
z zakresu prawa pracy, przepisów samorządowych, Karty Nauczyciela, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, ZFŚS itp.),

4)   sumienność i sprawność działania,

5)   umiejętność zarządzania jakością realizowanych zadań i zorientowanie na rezultat pracy.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)      przygotowywanie danych dotyczących godzin ponadwymiarowych,

2)      prowadzenie ewidencji delegacji służbowych, rozliczanie z ich realizacji,

3)      przygotowywanie faktur oraz rachunków do dokonania przelewu,

4)      wystawianie zleceń na zakup pomocy naukowych, sprzętu szkolnego, wykonywanie bieżących usług i remontów,

5)  przygotowanie sprawozdania z ochrony środowiska,

6)  przygotowanie deklaracji dot. podatku od nieruchomości oraz deklaracja o odpadach komunalnych,

7)  monitorowanie przeglądów i kontroli stanu technicznego szkoły,

8)  wprowadzanie sprawozdań PFRON i GUS na podstawie danych otrzymanych z PCUW,

9)  przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy, przepisów dotyczących BHP i ppoż. oraz innych wewnętrznych przepisów szkolnych; 

4. Warunki pracy:

1) wymiar czasu pracy: ½ etatu, tj. 20/40 godzin tygodniowo,

2) miejsce: sekretariat Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu ul. gen. Grota Roweckiego 9f 63-900 Rawicz

3) obowiązkowe odbycie służby przygotowawczej.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

- wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 149516961818 i 2473) w miesiącu grudniu 2019 r. w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu wynosił 11%.

6. Wymagane dokumenty

  1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z załącznikiem nr 1a do ogłoszenia
  2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia
  3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia
  4. Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu ul. gen. Grota Roweckiego 9f 63-900 Rawicz (parter)

, w terminie do dnia 12 lutego 2020 r. do godz. 1300 lub za pośrednictwem poczty na adres: Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu ul. gen. Grota Roweckiego 9f 63-900 Rawicz z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko Referenta I".

Dokumenty, które wpłyną do ZSS w Rawiczu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatrawicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu ul. gen. Grota Roweckiego 9f 63-900 Rawicz

Dokumenty złożone do celów rekrutacji, a dotyczące osób niezatrudnionych, jak również niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone. Natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

 Załącznik: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Dyrektor Szkoły
Marta Rzepecka

 

OGŁOSZENIE II

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA PAWŁA II W RAWICZU
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko urzędnicze
REFERENTA II

 

w wymiarze pół etatu na okres 6 miesięcy
w ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA PAWŁA II W RAWICZU

 

1. Wymagania niezbędne:

 

1)   obywatelstwo polskie lub spełnianie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

 

2)   wykształcenie średnie,

 

3)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 

4)   nieposzlakowana opinia,

 

5)   brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

1)   umiejętność obsługi pakietu MS Office,

 

2)   znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem spraw osobowych pracowników oświatowych,

 

3)   znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa (zagadnień 
z zakresu prawa pracy, przepisów samorządowych, Karty Nauczyciela, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, ZFŚS itp.),

 

4)   sumienność i sprawność działania,

 

5)   umiejętność zarządzania jakością realizowanych zadań i zorientowanie na rezultat pracy.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1)      przyjmowanie, przygotowywanie i prowadzenie dokumentów dotyczących spraw osobowych nauczycieli i pracowników – przekazywanie do PCUW zgodnie z przyjętą procedurą obiegu dokumentów,

 

2)      prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych,

 

3)  bieżące sprawdzanie aktualności badań i szkoleń BHP,

 

4)  przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy, przepisów dotyczących BHP i ppoż. oraz innych wewnętrznych przepisów szkolnych;

 

5)  koordynowanie polityki ochrona danych osobowych pracowników i uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

6) przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi,

 

7)  przygotowywanie umów na wynajęte pomieszczenia szkolne,

 

8) wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej

 

4. Warunki pracy:

 

1) wymiar czasu pracy: ½ etatu, tj. 20/40 godzin tygodniowo,

 

2) miejsce: sekretariat Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu ul. gen. Grota Roweckiego 9f 63-900 Rawicz

 

3) pierwsza umowa o pracę zawarta zostanie na czas określony 6 miesięcy, z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

- wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 149516961818 i 2473) w miesiącu grudniu 2019 r. w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu wynosił 11%.

 

6. Wymagane dokumenty

 

  1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z załącznikiem nr 1b do ogłoszenia
  2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia
  3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia
  4. Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu ul. gen. Grota Roweckiego 9f 63-900 Rawicz (parter)

 

, w terminie do dnia 12 lutego 2020 r. do godz. 1300 lub za pośrednictwem poczty na adres: Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu ul. gen. Grota Roweckiego 9f 63-900 Rawicz z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko Referenta II na 6 miesięcy ".

 

Dokumenty, które wpłyną do ZSS w Rawiczu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatrawicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu ul. gen. Grota Roweckiego 9f 63-900 Rawicz

 

Dokumenty złożone do celów rekrutacji, a dotyczące osób niezatrudnionych, jak również niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone. Natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

 

 Załącznik: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Dyrektor Szkoły
Marta Rzepecka

 

 

 

Dodatkowe informacje